UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Podkarpackie Centrum
Produkcyjno-Wdrożeniowe
"EKO-KARPATY"
dr inż. Jan Pąprowicz
SPUNBOND nonwovens
Ewelina Pąprowicz  
00 48 508 153 562
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

pdf

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Nazwa: Jan Pąprowicz, prowadzący działalność gospodarczą Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz

NIP:       685004571

Adres:   38-204 Tarnowiec 163

tel.:         +48 13 442 42 40 fax:        +48 13 442 40 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www:    www.ekokarpaty.pl

 1. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia:Dostawa

Nazwa zamówienia: Dostawa surowców na potrzeby realizacji zadań badawczych - włókien syntetycznych

Opis przedmiotu zamówieniaWedług wspólnego słownika zamówień (CPV): 19720000-9 (włókna syntetyczne)

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Informacja o możliwości składania zamówień uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców na potrzeby realizacji zadań badawczych.
 2. 2. Zapytanie ofertowe dotyczy następujących surowców wg poniższej specyfikacji:
 
 1. POLIESTROWE WŁÓKNA CIĘTE PEŁNE
 • rodzaj/jakość: pierwotne (100% virgin)
 • grubość nie mniej niż 3,3 dtex
 • długość cięcia nie mniej niż 60 mm
 • wielkość zamówienia: 9 500,00 kg
 1. POLIESTROWE WŁÓKNA CIĘTE PEŁNE 
 • rodzaj/jakość: pierwotne (100% virgin) lub wtórne (regenerowane)
 • grubość nie mniej niż 6,0 dtex
 • długość cięcia nie mniej niż 60 mm
 • wielkość zamówienia: 19 000,00 kg
 1. POLIESTROWE WŁÓKNA CIĘTE PEŁNE
 • rodzaj/jakość: pierwotne (100% virgin) lub wtórne (regenerowane)
 • grubość nie mniej niż 15,0-17,0 dtex
 • długość cięcia nie mniej niż 60 mm
 • wielkość zamówienia: 9 500,00 kg
Dodatkowe informacje:
 • surowce zostaną dostarczone na koszt własny Oferenta.
-       surowce podlegające dostawie na rzecz Zamawiającego nie mogą być pochodzenia chińskiego i/lub tajwańskiego z uwagi na wymóg Zamawiającego niewłaściwej i nieefektywnej pracy jego maszyn i urządzeń przy użyciu materiałów wyprodukowanych w w/w krajach. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą deklaracja pochodzenia surowców podlegających dostawie na rzecz Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów.) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie oferent, który:
Lp Warunki wymagane do spełnienia przez Oferenta Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
1 Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości. Weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta.
2 Oferent złoży deklarację pochodzenia surowca Weryfikacja na podstawie złożonej przez oferetna deklaracji

 1. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ:
 2. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze, czytelnie pismem odręcznym lub inną trwałą i czytelną techniką zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
  3. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 2. datę sporządzenia
 3. pełną nazwę oferenta lub pieczęć firmową oferenta
 4. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 5. wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto
 6. termin wykonania zamówienia
 7. warunki i termin płatności
 8. odniesienie do warunków udziału w postępowaniu
 9. odniesienie się do kryteriów oferty
 10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
 11. Oferta oraz załączniki do niej muszą być podpisane przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Ponadto, wszystkie strony Oferty powinny być parafowane.
 12. Integralną częścią oferty są załączniki 1, 2, 3 do niniejszego zapytania
 13. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie papierowej (inne formy ofert nie będą honorowane)
 14. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w spiętej, zwartej formie (np. w kopercie, skoroszycie, itp.). W przypadku zamieszczenia oferty w kopercie należy zamieścić na niej pieczęć oferenta oraz dopisek „OFERTA”
 
 • SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1. Kontakt w sprawach formalnych:
Dawid Polar, nr telefonu 508 153 568, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Kontakt w sprawach technicznych, informacje odnośnie przedmiotu zamówienia:
Piotr Wojnar, nr telefonu 508 153 564, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się droga elektroniczną:
- złożenie Oferty;- zmiana Oferty;- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;- uzupełnienie oświadczeń i dokumentów.
 • TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia do 10.12.2017 r.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent jest związany swoją ofertą minimum 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. KRYTERIUM CENA OFERTY NETTO (C) – waga 70%
Punkty za kryterium CENA OFERTY NETTO:Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły: 70 pkt - oferta z najniższą ceną nettoPozostałe oferty wg. poniższego wzoru:(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 70 = ilość punktówDo wyliczeń stosowana będzie cena netto w PLN wskazana w ofercie. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
 1. KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI DOSTAWY (T)– waga 30%
Punkty za kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY: Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane wg następującej metodologii:masymalna ilość punktów: 30- Termin realizacji dostawy do 21 dni: 30 pkt- Termin realizacji dostawy powyżej 21 dni: 0 pkt
 1. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskującą najwyższą liczbę punktów rozumianych jako suma punktów powyższych kryteriów: P = C + T
 • P – łączna liczba uzyskanych punktów (ocena końcowa)
 • C – liczba punktów w kryterium „cena netto”
 • T – liczba punktów w kryterium „termin realizacji dostawy”
  1. W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie liczba punktów uzyskana w kryterium Termin dostawy (T).
  2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Jeśli oferent nie poda w ofercie któregokolwiek z kryteriów określonych w powyższych punktach, jego oferta zostanie odrzucona.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz, 38-204 Tarnowiec 163 do dnia 10 listopada 2017 do godziny 15:00.
 1. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej faktycznego wpływu do siedziby firmy Zamawiającego
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego ekokarpaty.pl oraz stronie internetowej: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz, 38-204 Tarnowiec 163 w dniu 10  listopada 2017 r. o godzinie 15:30.
 • UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:
 1. Podpisanie umowy o realizację zamówienia z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
 3. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 5. nieotrzymanie przez Zamawiającego dofinansowania
 6. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
                - odwołania postępowania w każdym czasie;                - zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;- unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
 1. W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.ekokarpaty.pl oraz wyśle ją do każdego z wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:
 1. Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
 2. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:
 2. Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 7013kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
 3. Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały:
 4. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
 5. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 6. Załącznik nr 3 – deklaracja pochodzenia surowców podlegających dostawie na rzecz Zamawiającego

 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego…………………………………(miejscowość, data)   

 

…………………………………………………

(pełna nazwa oferenta lub pieczęć firmowa) 

  FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz z siedzibą w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 163 przedkładam następującą ofertę na dostawy:

 1. POLIESTROWE WŁÓKNA CIĘTE PEŁNE
Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cena jednostkowa netto (zł) Zamawiana ilość (kg) Wartość całkowita netto (zł) Stawka podatku VAT Wartość całkowita brutto (zł)
1. Poliestrowe włókna cięte pełne§ rodzaj/jakość: pierwotne (100% virgin)§ grubość nie mniej niż 3,3 dtex§ długość cięcia nie mniej niż 60 mm   9 500      

 Słownie cena netto: .........................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Stawka podatku VAT:..............%, co stanowi kwotę.............................zł 

Słownie cena brutto: ........................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Termin wykonania zamówienia (ilość dni)………………………………………………………………….............

Warunki i termin płatności…………………………………………………………………………………………..

 1. POLIESTROWE WŁÓKNA CIĘTE PEŁNE
Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cena jednostkowa netto (zł) Zamawiana ilość (kg) Wartość całkowita netto (zł) Stawka podatku VAT Wartość całkowita brutto (zł)
2. Poliestrowe włókna cięte pełne§ rodzaj/jakość: pierwotne (100% virgin) lub wtórne (regenerowane)§ grubość nie mniej niż 6,0 dtex§ długość cięcia nie mniej niż 60 mm   19 000      

Słownie cena netto: .........................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Stawka podatku VAT:..............%, co stanowi kwotę.............................zł 

Słownie cena brutto: ........................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Termin wykonania zamówienia (ilość dni)………………………………………………………………….............

Warunki i termin płatności…………………………………………………………………………………………..

 1. POLIESTROWE WŁÓKNA CIĘTE PEŁNE
Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cena jednostkowa netto (zł) Zamawiana ilość (kg) Wartość całkowita netto (zł) Stawka podatku VAT Wartość całkowita brutto (zł)
3. Poliestrowe włókna cięte pełne§ Rodzaj/jakość: pierwotne (100% virgin) lub wtórne (regenerowane) § grubość nie mniej niż 15,0-17,0 dtex§ długość cięcia nie mniej niż 60 mm   9 500      

 Słownie cena netto: .........................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Stawka podatku VAT:..............%, co stanowi kwotę.............................zł Słownie cena brutto: ........................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Termin wykonania zamówienia (ilość dni)………………………………………………………………….............

Warunki i termin płatności…………………………………………………………………………………………..

 1. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, uwzględnia wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego,
 2. Oświadczam, że oferta jest podpisana przez osobę (osoby) uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta.
 3. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję założenia w nim zawarte dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
 4. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem technicznym przedmiotu zamówienia i uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag.
 5. Oświadczam, iż posiadam zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia tj. dysponuję odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym .
 6. Oświadczam, że moja firma nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.
 7. Termin ważności złożonej przeze mnie oferty wynosi minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

……………………….………………………………………………

(Podpis/pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)               

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego …………………………………(miejscowość, data)

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa:________________________________________________________

Adres siedziby:__________________________________________________

oświadczam(y), że:1) Nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:Nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

……………………….………………………………………………

(Podpis/pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego…………………………………(miejscowość, data)

Deklaracja pochodzenia surowców podlegających dostawie na rzecz Zamawiającego

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa: ________________________________________________________

Adres siedziby: __________________________________________________

deklaruję(my), że: oferowany(e) przez Wykonawcę surowiec/(ce) jest/są wyprodukowane w:.………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać kraj pochodzenia)

 

……………………….………………………………………………

(Podpis/pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)