UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Podkarpackie Centrum
Produkcyjno-Wdrożeniowe
"EKO-KARPATY"
dr inż Jan Pąprowicz
Włókniny PP pod maseczki i odzież ochronną
Ewelina Pąprowicz
 508 153 562
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe Tarnowiec, 03.04.2019 r.
„EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz
38-204 Tarnowiec 163
tel. +48 13 442 42 40
fax +48 13 442 40 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ekokarpaty.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019


Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Prace B+R”;
Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania wysokoskutecznych kompozytów włókninowych filtropochłaniających do usuwania zanieczyszczeń z powietrza”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: Jan Pąprowicz, prowadzący działalność gospodarczą Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz
NIP: 685004571
Adres: 38-204 Tarnowiec 163
tel.: +48 13 442 42 40
fax: +48 13 442 40 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.ekokarpaty.pl

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:
Rodzaj zamówienia:
Dostawa
Nazwa zamówienia:
Dostawa surowców na potrzeby realizacji zadań badawczych - Polipropylen homopolimer

Opis przedmiotu zamówienia
Według wspólnego słownika zamówień (CPV): 19732000-6 (Polipropylen)
Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Informacja o możliwości składania zamówień uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców na potrzeby realizacji zadań badawczych.
2. Zapytanie ofertowe dotyczy następujących surowców wg poniższej specyfikacji:

POLIPROPYLEN HOMOPOLIMER
 zastosowanie: włókniny
 wskaźnik szybkości płynięcia MFR min. 23,0-28,0 [g/10min]
 wielkość zamówienia: 32 200,00 kg

3. Zakup surowców dla potrzeb zamawiającego następować będzie 2 partiami - zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej:

I partia nie później niż do dnia 30.04.2019 r. Wielkość zamówienia 23 200,00 kg
II partia nie później niż do dnia 30.04.2019 r. Wielkość zamówienia 9 000,00 kg

Dodatkowe informacje:
- surowce zostaną dostarczone na koszt własny Oferenta.

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów.) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie oferent, który:

Lp Warunki wymagane do spełnienia przez Oferenta Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
1 Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta.

V. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ:
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze, czytelnie pismem odręcznym lub inną trwałą i czytelną techniką zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 lub na formularzu przyjętym/stosowanym u danego Oferenta.
3. Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) datę sporządzenia
b) pełną nazwę oferenta lub pieczęć firmową oferenta
c) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
d) cenę jednostkową oraz wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto
e) warunki i termin płatności
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
5. Oferta oraz załączniki musi zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.
6. Integralną częścią oferty są załączniki 1, 2 do niniejszego zapytania
7. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie papierowej.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w spiętej, zwartej formie (np. w kopercie, skoroszycie, itp.). W przypadku zamieszczenia oferty w kopercie należy zamieścić na niej pieczęć oferenta oraz dopisek „Oferta”

VII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Kontakt w sprawach formalnych:
Dawid Polar, nr telefonu 508 153 568, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) Kontakt w sprawach technicznych, informacje odnośnie przedmiotu zamówienia:
Ewelina Pąprowicz, nr telefonu 508 153 562, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się droga elektroniczną:
- złożenie Oferty;
- zmiana Oferty;
- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;
- uzupełnienie oświadczeń i dokumentów.
VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia nie później niż do 30.04.2019 r.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent jest związany swoją ofertą minimum 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a) KRYTERIUM CENA OFERTY NETTO (C) – waga 100%

Punkty za kryterium CENA OFERTY NETTO:

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły: 100 pkt - oferta z najniższą ceną netto

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 100 = ilość punktów

Do wyliczeń stosowana będzie cena netto w PLN wskazana w ofercie. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

2. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskującą najwyższą liczbę punktów.
3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz, 38-204 Tarnowiec 163 do dnia 11 kwietnia 2019 do godziny 12:00.
b) Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej faktycznego wpływu do siedziby firmy Zamawiającego
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
f) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego www.ekokarpaty.pl oraz na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
g) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz, 38-204 Tarnowiec 163 w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:30.
XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:
1. Podpisanie umowy o realizację zamówienia z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
c) nieotrzymanie przez Zamawiającego dofinansowania
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- odwołania postępowania w każdym czasie;
- zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
- unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
f) W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.ekokarpaty.pl oraz wyśle ją do każdego z wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz za pośrednictwem strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
XIV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:
a) Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
b) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych.
XV. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 701 §3kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
2. Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały:
a) Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
b) Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…………………………………
(miejscowość, data)…………………………………………………
(pełna nazwa oferenta lub pieczęć firmowa)
FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe
„EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz z siedzibą w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 163 przedkładam następującą ofertę na dostawę:

POLIPROPYLEN HOMOPOLIMER

Lp. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia cena jednostkowa netto Zamawiana ilość
(kg) Wartość całkowita netto Stawka podatku VAT Wartość całkowita brutto
1. POLIPROPYLEN HOMOPOLIMER
 zastosowanie: włókniny
 wskaźnik szybkości płynięcia MFR min. 23,0-28,0 [g/10min] 32 200


Słownie wartość netto:................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Stawka podatku VAT:..............%, co stanowi kwotę...................................................................................................


Słownie wartość brutto: ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................


Warunki i termin płatności…………………………………………………………………………………………..


……………………….………………………………………………
(Podpis/pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

…………………………………
(miejscowość, data)Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):


Nazwa:________________________________________________________

Adres siedziby:__________________________________________________


oświadczam(y), że:

1) Nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:

Nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli


……………………….………………………………………………
(Podpis/pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pdf